Poslovni engleski i kako ga savladati?

15.04.2020 dr Jelena Dostanić 2631

Poslovni engleski i kako ga savladati?

Poslovni engleski sugurno zvuči kao poznat termin, bilo da vam zvuči kao nešto komplikovano, neophodno ili moderno. Činjenica je da život i rad u globalnom svetu, posebno na tržištu rada koje zahteva dobro poznavanje engleskog jer su poslodavci često baš strane firme ili je neophodna saradnja sa stranim partnerima iziskuju dobro vladanje ne samo engleskim jezikom generalno, već poznavanje tehnika pisane i usmene formalne komunikacije koju zahteva poslovni kontekst, uz dodatak specifične terminologije iz konretne oblasti poslovanja.

Dakle, poslovni engleski je jedan vrlo kompleksan pojam koji pored obrade strukture jezika (gramatike), mora polaznicima kursa pružiti i uvid u pravila formalne komunikacije na engleskom jeziku, kao i upoznati ih sa poslovnom terminologijom, koja može biti opšte poslovne tematike, ali i konkretno finansijske, marketinške, pravne, medicinske, itd. Jasno je da sam pojam poslovni engleski može biti dvosmislen. Naime, može se tumačiti kao opšti poslovni jezik, odnosno, jezik koji vam je potreban da radite bilo koji intelektualni posao, bilo da ste pravnik, ekonomista, inženjer ili lekar, ali može se tumačiti, i najčešće se tako i tumači kao program koji je mahom ekonomske i pravne tematike.

Uvidevši da su potrebe poslovnih ljudi različite, ja sam došla na ideju da razvijem dva odvojena koncepta za kurseve poslovnog engleskog. Jedan koji je namenjen ljudima različitih profesija čiji poslovi zahtevaju komunikaciju i rad na engleskom i drugi koji je namenjen prvashodno onima koji su ekonomske ili pravne struke, ili rade u prodaji, marketingu i slično.
Prvi kurs je kurs poslovne komunikacije, usmene i pisane i fokusira se na veštine komuniciranja na engleskom u poslovnom kontekstu. Ovo podrazumeva upoznavanje sa formalnim engleskim jezikom, pojmom politeness (odnosno, učtivost u konverzaciji), kao i posebnih formi za kontekste kao što su: telefoniranje, sastanci, pregovaranje, držanje prezentacija, itd. U okviru ovih situacija moraju se obraditi i formalni načini za odlaganje i pomeranje sastanaka, izvinjavanje, izvinjavanje, izražavanje molbi, kritika, neslaganje, itd. Kada je u pitanju pisana poslovna komunikacija, odnosno, korespondencija, istina je da engleski ima vrlo fiksnu formu kada je u pitanju elektornska pošta, odnosno, imejlovi. Nakon upoznavanja sa ovom opštom formom, obrađuju se pojedinačno imejlovi upita, davanja informacija, žalbi, izvinjenja, prijave, molbe, itd. Takođe, ono što je okosnica formalne korespondencije su veznici, odnosno linking words, koje osim što imaju gramatičku funkciju povezivanja delova rečenice u smisaonu celinu, takođe utiču na opšti utisak koji ostavlja pisani tekst, odnosno, čine ga profesionalnijim, jasnijim i koherentnijim. Iz iskustva mi je poznato da su veznici oblast koja je slabije poznata većini učenika i da koriste vrlo mali broj njih u govoru ili pisanju. Za razliku od srpskog, engleski se u pisanim formama vrlo oslanja na upotrebz veznika, koji onda dozvoljavaju i izražavanje kompleksnijih misli i iskaza. Ovaj kurs podrazumeva upoznavanje sa ovim načelima formalne komunikacije koja je neophodna za uspešno funkcionisanje u radnom okruženju u kome se koristi engleski, zatim pružanje alata za svaku pojedinačnu situaciju, odnosno kontekst, a zatim u praktičnom delu kursa se sve naučeno testira i uvežbava u praksi kroz simulacije realnih situacija (usmeno), sastavljanje pisanih formi i njihovu analizu, kao i kroz proširivanje vokabulara u domenu opšte poslovne tematike. Dakle, u pitanju je koncept namenjen onima koji žele da se osećaju sigurno i na svom terenu kada u svom poslu moraju da koriste engleski jezik.

Drugi koncept je namenjen onima koji pored ovih veština i formi žele da nauče i terminologiju u oblastima ekonomije i prava koja je relevantna za uspešno obavljanje poslova bliskih ovim poljima. Pored stručne terminologije, obnavljaju se i proširuju gramatičke strukture koje su neophodne za svakodnevni rad na engleskom jeziku. Najvažniji segment programa je korak aktivacije svega naučenog, kada se gramatika i vokabular povezuju u smislenu celinu, odnosno rečenicu koju možete koristiti u realnim situacijama vezanim za posao. Praktični deo kursa se fokusira na upotrebu kroz dijaloge i simulacije realnih situacija u različitim poslovnim kontekstima, kao i na aspekt konverzacije na teme vezane za različite savremene teme u vezi sa biznisom. U ovom segmentu se oslanjamo na obradu raznovrsnih tekstova, audio i video snimaka biznis tematike. Cilj kursa je osposobljavanje za sigurnu upotrebu engleskog jezika u vrlo specifičnom i formalnom kontekstu koji zahteva tačnost, preciznost, kao i uvažavanje standarda formalne i polite komunikacije na engleskom jeziku, u poslovnom kontekstu.Aktivirajte pasivno znanje engleskog jezika – Samostalni onlajn kurs Aktivacije (ceo B1 nivo, od kuće)